نمونه 638 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
638
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, semi fancy result. Case number 638

عمل بینی شماره 635غضروفی (استخوانی)
635
عمل بینی شماره 636غضروفی (استخوانی)
636
عمل بینی شماره 637گوشتی
637
عمل بینی شماره 638گوشتی
638
عمل بینی شماره 639غضروفی (استخوانی)
639
عمل بینی شماره 640غضروفی (استخوانی)
640
عمل بینی شماره 641غضروفی (استخوانی)
641