نمونه 640 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
640
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 640

عمل بینی شماره 637گوشتی
637
عمل بینی شماره 638گوشتی
638
عمل بینی شماره 639غضروفی (استخوانی)
639
عمل بینی شماره 640غضروفی (استخوانی)
640
عمل بینی شماره 641غضروفی (استخوانی)
641
عمل بینی شماره 642غضروفی (استخوانی)
642
عمل بینی شماره 643غضروفی (استخوانی)
643