نمونه 647 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سه سال بعد از عمل بینی. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
647
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 647

عمل بینی شماره 644غضروفی (استخوانی)
644
عمل بینی شماره 645غضروفی (استخوانی)
645
عمل بینی شماره 646غضروفی (استخوانی)
646
عمل بینی شماره 647گوشتی با غضروف های قوی
647
عمل بینی شماره 648گوشتی با غضروف های قوی
648
عمل بینی شماره 649غضروفی با پوست ضخیم
649
عمل بینی شماره 650غضروفی با پوست ضخیم
650