نمونه 653 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
653
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 653

عمل بینی شماره 650غضروفی با پوست ضخیم
650
عمل بینی شماره 651غضروفی با پوست ضخیم
651
عمل بینی شماره 652غضروفی با پوست ضخیم
652
عمل بینی شماره 653غضروفی با پوست ضخیم
653
عمل بینی شماره 654غضروفی با پوست ضخیم
654
عمل بینی شماره 655غضروفی (استخوانی)
655
عمل بینی شماره 656غضروفی (استخوانی)
656