نمونه 666 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
666
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 666

عمل بینی شماره 663غضروفی (استخوانی)
663
عمل بینی شماره 664غضروفی (استخوانی)
664
عمل بینی شماره 665غضروفی (استخوانی)
665
عمل بینی شماره 666غضروفی (استخوانی)
666
عمل بینی شماره 667غضروفی (استخوانی)
667
عمل بینی شماره 668غضروفی (استخوانی)
668
عمل بینی شماره 669غضروفی (استخوانی)
669