نمونه 669 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
669
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 669

عمل بینی شماره 666غضروفی (استخوانی)
666
عمل بینی شماره 667غضروفی (استخوانی)
667
عمل بینی شماره 668غضروفی (استخوانی)
668
عمل بینی شماره 669غضروفی (استخوانی)
669
عمل بینی شماره 670غضروفی (استخوانی)
670
عمل بینی شماره 671غضروفی (استخوانی)
671
عمل بینی شماره 672غضروفی (استخوانی)
672