نمونه 678 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
678
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 678

عمل بینی شماره 675غضروفی (استخوانی)
675
عمل بینی شماره 676غضروفی (استخوانی)
676
عمل بینی شماره 677غضروفی (استخوانی)
677
عمل بینی شماره 678غضروفی (استخوانی)
678
عمل بینی شماره 679غضروفی (استخوانی)
679
عمل بینی شماره 680غضروفی (استخوانی)
680
عمل بینی شماره 681غضروفی (استخوانی)
681