نمونه 676 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
676
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 676

عمل بینی شماره 673غضروفی با پوست ضخیم
673
عمل بینی شماره 674غضروفی با پوست ضخیم
674
عمل بینی شماره 675غضروفی (استخوانی)
675
عمل بینی شماره 676غضروفی (استخوانی)
676
عمل بینی شماره 677غضروفی (استخوانی)
677
عمل بینی شماره 678غضروفی (استخوانی)
678
عمل بینی شماره 679غضروفی (استخوانی)
679