نمونه 711 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. غیرقرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
711
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 711

عمل بینی شماره 708گوشتی
708
عمل بینی شماره 709گوشتی
709
عمل بینی شماره 710غضروفی (استخوانی)
710
عمل بینی شماره 711غضروفی (استخوانی)
711
عمل بینی شماره 712غضروفی (استخوانی)
712
عمل بینی شماره 713غضروفی (استخوانی)
713
عمل بینی شماره 714غضروفی (استخوانی)
714