نمونه 713 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
713
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 713

عمل بینی شماره 710غضروفی (استخوانی)
710
عمل بینی شماره 711غضروفی (استخوانی)
711
عمل بینی شماره 712غضروفی (استخوانی)
712
عمل بینی شماره 713غضروفی (استخوانی)
713
عمل بینی شماره 714غضروفی (استخوانی)
714
عمل بینی شماره 715غضروفی (استخوانی)
715
عمل بینی شماره 716غضروفی با پوست ضخیم
716