نمونه 715 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
715
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 715

عمل بینی شماره 712غضروفی (استخوانی)
712
عمل بینی شماره 713غضروفی (استخوانی)
713
عمل بینی شماره 714غضروفی (استخوانی)
714
عمل بینی شماره 715غضروفی (استخوانی)
715
عمل بینی شماره 716غضروفی با پوست ضخیم
716
عمل بینی شماره 717غضروفی با پوست ضخیم
717
عمل بینی شماره 718گوشتی با غضروف های قوی
718