نمونه 735 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
735
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 735

عمل بینی شماره 732غضروفی (استخوانی)
732
عمل بینی شماره 733غضروفی (استخوانی)
733
عمل بینی شماره 734غضروفی (استخوانی)
734
عمل بینی شماره 735غضروفی (استخوانی)
735
عمل بینی شماره 736غضروفی (استخوانی)
736
عمل بینی شماره 737غضروفی (استخوانی)
737
عمل بینی شماره 738غضروفی (استخوانی)
738