نمونه 776 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
776
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 776

عمل بینی شماره 773غضروفی با پوست ضخیم
773
عمل بینی شماره 774غضروفی (استخوانی)
774
عمل بینی شماره 775غضروفی (استخوانی)
775
عمل بینی شماره 776غضروفی (استخوانی)
776
عمل بینی شماره 777غضروفی (استخوانی)
777
عمل بینی شماره 778غضروفی با پوست ضخیم
778
عمل بینی شماره 779غضروفی با پوست ضخیم
779