نمونه 778 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
778
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 778

عمل بینی شماره 775غضروفی (استخوانی)
775
عمل بینی شماره 776غضروفی (استخوانی)
776
عمل بینی شماره 777غضروفی (استخوانی)
777
عمل بینی شماره 778غضروفی با پوست ضخیم
778
عمل بینی شماره 779غضروفی با پوست ضخیم
779
عمل بینی شماره 780غضروفی (استخوانی)
780
عمل بینی شماره 781غضروفی (استخوانی)
781