نمونه 780 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
780
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 780

عمل بینی شماره 777غضروفی (استخوانی)
777
عمل بینی شماره 778غضروفی با پوست ضخیم
778
عمل بینی شماره 779غضروفی با پوست ضخیم
779
عمل بینی شماره 780غضروفی (استخوانی)
780
عمل بینی شماره 781غضروفی (استخوانی)
781
عمل بینی شماره 782غضروفی با پوست ضخیم
782
عمل بینی شماره 783غضروفی با پوست ضخیم
783