نمونه 782 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. خط عميق بين دو چشم با پر كردن زير آن توسط غضروف خودى اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
782
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 782

عمل بینی شماره 779غضروفی با پوست ضخیم
779
عمل بینی شماره 780غضروفی (استخوانی)
780
عمل بینی شماره 781غضروفی (استخوانی)
781
عمل بینی شماره 782غضروفی با پوست ضخیم
782
عمل بینی شماره 783غضروفی با پوست ضخیم
783
عمل بینی شماره 784گوشتی
784
عمل بینی شماره 785گوشتی
785