نمونه 785 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی کوچک شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
785
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 785

عمل بینی شماره 782غضروفی با پوست ضخیم
782
عمل بینی شماره 783غضروفی با پوست ضخیم
783
عمل بینی شماره 784گوشتی
784
عمل بینی شماره 785گوشتی
785
عمل بینی شماره 786غضروفی (استخوانی)
786
عمل بینی شماره 787غضروفی (استخوانی)
787
عمل بینی شماره 788غضروفی (استخوانی)
788