نمونه 820 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
820
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 820

عمل بینی شماره 817غضروفی (استخوانی)
817
عمل بینی شماره 818غضروفی (استخوانی)
818
عمل بینی شماره 819غضروفی (استخوانی)
819
عمل بینی شماره 820غضروفی (استخوانی)
820
عمل بینی شماره 821غضروفی (استخوانی)
821
عمل بینی شماره 822غضروفی (استخوانی)
822
عمل بینی شماره 823غضروفی (استخوانی)
823