نمونه 818 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
818
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 818

عمل بینی شماره 815گوشتی با غضروف های قوی
815
عمل بینی شماره 816غضروفی (استخوانی)
816
عمل بینی شماره 817غضروفی (استخوانی)
817
عمل بینی شماره 818غضروفی (استخوانی)
818
عمل بینی شماره 819غضروفی (استخوانی)
819
عمل بینی شماره 820غضروفی (استخوانی)
820
عمل بینی شماره 821غضروفی (استخوانی)
821