نمونه 815 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
815
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, semi fancy result. Case number 815

عمل بینی شماره 812غضروفی با پوست ضخیم
812
عمل بینی شماره 813غضروفی با پوست ضخیم
813
عمل بینی شماره 814گوشتی با غضروف های قوی
814
عمل بینی شماره 815گوشتی با غضروف های قوی
815
عمل بینی شماره 816غضروفی (استخوانی)
816
عمل بینی شماره 817غضروفی (استخوانی)
817
عمل بینی شماره 818غضروفی (استخوانی)
818