نمونه 813 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
813
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 813

عمل بینی شماره 810گوشتی
810
عمل بینی شماره 811گوشتی
811
عمل بینی شماره 812غضروفی با پوست ضخیم
812
عمل بینی شماره 813غضروفی با پوست ضخیم
813
عمل بینی شماره 814گوشتی با غضروف های قوی
814
عمل بینی شماره 815گوشتی با غضروف های قوی
815
عمل بینی شماره 816غضروفی (استخوانی)
816