نمونه 816 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
816
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 816

عمل بینی شماره 813غضروفی با پوست ضخیم
813
عمل بینی شماره 814گوشتی با غضروف های قوی
814
عمل بینی شماره 815گوشتی با غضروف های قوی
815
عمل بینی شماره 816غضروفی (استخوانی)
816
عمل بینی شماره 817غضروفی (استخوانی)
817
عمل بینی شماره 818غضروفی (استخوانی)
818
عمل بینی شماره 819غضروفی (استخوانی)
819