نمونه 848 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
848
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 848

عمل بینی شماره 845غضروفی (استخوانی)
845
عمل بینی شماره 846گوشتی با غضروف های قوی
846
عمل بینی شماره 847گوشتی با غضروف های قوی
847
عمل بینی شماره 848
848
عمل بینی شماره 849غضروفی با پوست ضخیم
849
عمل بینی شماره 850غضروفی با پوست ضخیم
850
عمل بینی شماره 851غضروفی (استخوانی)
851