نمونه 849 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
849
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 849

عمل بینی شماره 846گوشتی با غضروف های قوی
846
عمل بینی شماره 847گوشتی با غضروف های قوی
847
عمل بینی شماره 848
848
عمل بینی شماره 849غضروفی با پوست ضخیم
849
عمل بینی شماره 850غضروفی با پوست ضخیم
850
عمل بینی شماره 851غضروفی (استخوانی)
851
عمل بینی شماره 852غضروفی (استخوانی)
852