نمونه 874 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
874
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 874

عمل بینی شماره 871غضروفی (استخوانی)
871
عمل بینی شماره 872غضروفی (استخوانی)
872
عمل بینی شماره 873غضروفی با پوست ضخیم
873
عمل بینی شماره 874غضروفی با پوست ضخیم
874
عمل بینی شماره 875
875
عمل بینی شماره 876
876
عمل بینی شماره 877
877