نمونه 879 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
879
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 879

عمل بینی شماره 876
876
عمل بینی شماره 877
877
عمل بینی شماره 878
878
عمل بینی شماره 879غضروفی با پوست ضخیم
879
عمل بینی شماره 880
880
عمل بینی شماره 881
881
عمل بینی شماره 882غضروفی (استخوانی)
882