نمونه 883 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
883
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 883

عمل بینی شماره 880
880
عمل بینی شماره 881
881
عمل بینی شماره 882غضروفی (استخوانی)
882
عمل بینی شماره 883غضروفی (استخوانی)
883
عمل بینی شماره 884
884
عمل بینی شماره 885غضروفی (استخوانی)
885
عمل بینی شماره 886غضروفی (استخوانی)
886