نمونه 884 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
884
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 884

عمل بینی شماره 881
881
عمل بینی شماره 882غضروفی (استخوانی)
882
عمل بینی شماره 883غضروفی (استخوانی)
883
عمل بینی شماره 884
884
عمل بینی شماره 885غضروفی (استخوانی)
885
عمل بینی شماره 886غضروفی (استخوانی)
886
عمل بینی شماره 887غضروفی (استخوانی)
887