نمونه 885 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
885
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 885

عمل بینی شماره 882غضروفی (استخوانی)
882
عمل بینی شماره 883غضروفی (استخوانی)
883
عمل بینی شماره 884
884
عمل بینی شماره 885غضروفی (استخوانی)
885
عمل بینی شماره 886غضروفی (استخوانی)
886
عمل بینی شماره 887غضروفی (استخوانی)
887
عمل بینی شماره 888غضروفی (استخوانی)
888