نمونه 915 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز خفیف بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
915
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 915

عمل بینی شماره 912گوشتی
912
عمل بینی شماره 913
913
عمل بینی شماره 914
914
عمل بینی شماره 915غضروفی با پوست ضخیم
915
عمل بینی شماره 916غضروفی با پوست ضخیم
916
عمل بینی شماره 917غضروفی (استخوانی)
917
عمل بینی شماره 918غضروفی (استخوانی)
918