نمونه 92 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
92
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 92

عمل بینی شماره 89غضروفی (استخوانی)
89
عمل بینی شماره 90گوشتی با غضروف های قوی
90
عمل بینی شماره 91غضروفی با پوست ضخیم
91
عمل بینی شماره 92غضروفی با پوست ضخیم
92
عمل بینی شماره 93غضروفی (استخوانی)
93
عمل بینی شماره 94غضروفی (استخوانی)
94
عمل بینی شماره 95غضروفی با پوست ضخیم
95