نمونه 925 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
925
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 925

عمل بینی شماره 922غضروفی (استخوانی)
922
عمل بینی شماره 923غضروفی با پوست ضخیم
923
عمل بینی شماره 924غضروفی با پوست ضخیم
924
عمل بینی شماره 925غضروفی (استخوانی)
925
عمل بینی شماره 926غضروفی (استخوانی)
926
عمل بینی شماره 927غضروفی (استخوانی)
927
عمل بینی شماره 928غضروفی (استخوانی)
928