نمونه 927 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
927
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 927

عمل بینی شماره 924غضروفی با پوست ضخیم
924
عمل بینی شماره 925غضروفی (استخوانی)
925
عمل بینی شماره 926غضروفی (استخوانی)
926
عمل بینی شماره 927غضروفی (استخوانی)
927
عمل بینی شماره 928غضروفی (استخوانی)
928
عمل بینی شماره 929غضروفی با پوست ضخیم
929
عمل بینی شماره 930غضروفی با پوست ضخیم
930