نمونه 929 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
929
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 929

عمل بینی شماره 926غضروفی (استخوانی)
926
عمل بینی شماره 927غضروفی (استخوانی)
927
عمل بینی شماره 928غضروفی (استخوانی)
928
عمل بینی شماره 929غضروفی با پوست ضخیم
929
عمل بینی شماره 930غضروفی با پوست ضخیم
930
عمل بینی شماره 931غضروفی (استخوانی)
931
عمل بینی شماره 932غضروفی (استخوانی)
932