نمونه 931 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
931
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 931

عمل بینی شماره 928غضروفی (استخوانی)
928
عمل بینی شماره 929غضروفی با پوست ضخیم
929
عمل بینی شماره 930غضروفی با پوست ضخیم
930
عمل بینی شماره 931غضروفی (استخوانی)
931
عمل بینی شماره 932غضروفی (استخوانی)
932
عمل بینی شماره 933غضروفی (استخوانی)
933
عمل بینی شماره 934غضروفی (استخوانی)
934