نمونه 936 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سه سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
936
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 936

عمل بینی شماره 933غضروفی (استخوانی)
933
عمل بینی شماره 934غضروفی (استخوانی)
934
عمل بینی شماره 935غضروفی (استخوانی)
935
عمل بینی شماره 936غضروفی (استخوانی)
936
عمل بینی شماره 937غضروفی با پوست ضخیم
937
عمل بینی شماره 938غضروفی با پوست ضخیم
938
عمل بینی شماره 939غضروفی (استخوانی)
939