نمونه 948 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
948
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 948

عمل بینی شماره 945غضروفی با پوست ضخیم
945
عمل بینی شماره 946غضروفی با پوست ضخیم
946
عمل بینی شماره 947غضروفی (استخوانی)
947
عمل بینی شماره 948غضروفی (استخوانی)
948
عمل بینی شماره 949غضروفی (استخوانی)
949
عمل بینی شماره 950غضروفی (استخوانی)
950
عمل بینی شماره 951غضروفی (استخوانی)
951