نمونه 950 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
950
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 950

عمل بینی شماره 947غضروفی (استخوانی)
947
عمل بینی شماره 948غضروفی (استخوانی)
948
عمل بینی شماره 949غضروفی (استخوانی)
949
عمل بینی شماره 950غضروفی (استخوانی)
950
عمل بینی شماره 951غضروفی (استخوانی)
951
عمل بینی شماره 952غضروفی (استخوانی)
952
عمل بینی شماره 953غضروفی (استخوانی)
953