نمونه 953 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
953
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 953

عمل بینی شماره 950غضروفی (استخوانی)
950
عمل بینی شماره 951غضروفی (استخوانی)
951
عمل بینی شماره 952غضروفی (استخوانی)
952
عمل بینی شماره 953غضروفی (استخوانی)
953
عمل بینی شماره 954غضروفی (استخوانی)
954
عمل بینی شماره 955غضروفی (استخوانی)
955
عمل بینی شماره 956غضروفی (استخوانی)
956