نمونه 951 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
951
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 951

عمل بینی شماره 948غضروفی (استخوانی)
948
عمل بینی شماره 949غضروفی (استخوانی)
949
عمل بینی شماره 950غضروفی (استخوانی)
950
عمل بینی شماره 951غضروفی (استخوانی)
951
عمل بینی شماره 952غضروفی (استخوانی)
952
عمل بینی شماره 953غضروفی (استخوانی)
953
عمل بینی شماره 954غضروفی (استخوانی)
954