نمونه 983 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
983
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 983

عمل بینی شماره 980غضروفی (استخوانی)
980
عمل بینی شماره 981غضروفی (استخوانی)
981
عمل بینی شماره 982غضروفی (استخوانی)
982
عمل بینی شماره 983غضروفی (استخوانی)
983
عمل بینی شماره 984غضروفی (استخوانی)
984
عمل بینی شماره 985گوشتی
985
عمل بینی شماره 986گوشتی
986