نمونه 1065 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1065
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 1065

عمل بینی شماره 1062غضروفی (استخوانی)
1062
عمل بینی شماره 1063غضروفی (استخوانی)
1063
عمل بینی شماره 1064غضروفی (استخوانی)
1064
عمل بینی شماره 1065گوشتی
1065
عمل بینی شماره 1066گوشتی
1066
عمل بینی شماره 1067غضروفی (استخوانی)
1067
عمل بینی شماره 1068غضروفی (استخوانی)
1068