نمونه 1062 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1062
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1062

عمل بینی شماره 1059غضروفی (استخوانی)
1059
عمل بینی شماره 1060غضروفی (استخوانی)
1060
عمل بینی شماره 1061غضروفی (استخوانی)
1061
عمل بینی شماره 1062غضروفی (استخوانی)
1062
عمل بینی شماره 1063غضروفی (استخوانی)
1063
عمل بینی شماره 1064غضروفی (استخوانی)
1064
عمل بینی شماره 1065گوشتی
1065