نمونه 1072 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1072
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1072

عمل بینی شماره 1069غضروفی با پوست ضخیم
1069
عمل بینی شماره 1070غضروفی با پوست ضخیم
1070
عمل بینی شماره 1071گوشتی با غضروف های قوی
1071
عمل بینی شماره 1072گوشتی با غضروف های قوی
1072
عمل بینی شماره 1073غضروفی (استخوانی)
1073
عمل بینی شماره 1074غضروفی (استخوانی)
1074
عمل بینی شماره 1075غضروفی (استخوانی)
1075