نمونه 1075 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1075
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1075

عمل بینی شماره 1072گوشتی با غضروف های قوی
1072
عمل بینی شماره 1073غضروفی (استخوانی)
1073
عمل بینی شماره 1074غضروفی (استخوانی)
1074
عمل بینی شماره 1075غضروفی (استخوانی)
1075
عمل بینی شماره 1076غضروفی (استخوانی)
1076
عمل بینی شماره 1077
1077
عمل بینی شماره 1078
1078