نمونه 1074 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1074
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1074

عمل بینی شماره 1071گوشتی با غضروف های قوی
1071
عمل بینی شماره 1072گوشتی با غضروف های قوی
1072
عمل بینی شماره 1073غضروفی (استخوانی)
1073
عمل بینی شماره 1074غضروفی (استخوانی)
1074
عمل بینی شماره 1075غضروفی (استخوانی)
1075
عمل بینی شماره 1076غضروفی (استخوانی)
1076
عمل بینی شماره 1077
1077