نمونه 155 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
155
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 155

عمل بینی شماره 152غضروفی با پوست ضخیم
152
عمل بینی شماره 153غضروفی با پوست ضخیم
153
عمل بینی شماره 154غضروفی با پوست ضخیم
154
عمل بینی شماره 155غضروفی با پوست ضخیم
155
عمل بینی شماره 156غضروفی با پوست ضخیم
156
عمل بینی شماره 157غضروفی با پوست ضخیم
157
عمل بینی شماره 158غضروفی با پوست ضخیم
158