نمونه 25 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
25
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 25

عمل بینی شماره 22غضروفی با پوست ضخیم
22
عمل بینی شماره 23گوشتی
23
عمل بینی شماره 24غضروفی با پوست ضخیم
24
عمل بینی شماره 25غضروفی (استخوانی)
25
عمل بینی شماره 26غضروفی (استخوانی)
26
عمل بینی شماره 27غضروفی با پوست ضخیم
27
عمل بینی شماره 28غضروفی با پوست ضخیم
28