نمونه 350 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
350
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 350

عمل بینی شماره 347غضروفی (استخوانی)
347
عمل بینی شماره 348غضروفی (استخوانی)
348
عمل بینی شماره 349غضروفی (استخوانی)
349
عمل بینی شماره 350غضروفی (استخوانی)
350
عمل بینی شماره 351غضروفی (استخوانی)
351
عمل بینی شماره 352غضروفی (استخوانی)
352
عمل بینی شماره 353غضروفی (استخوانی)
353