نمونه 371 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
371
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 371

عمل بینی شماره 368غضروفی (استخوانی)
368
عمل بینی شماره 369غضروفی با پوست ضخیم
369
عمل بینی شماره 370غضروفی با پوست ضخیم
370
عمل بینی شماره 371گوشتی با غضروف های قوی
371
عمل بینی شماره 372گوشتی با غضروف های قوی
372
عمل بینی شماره 373غضروفی با پوست ضخیم
373
عمل بینی شماره 374غضروفی با پوست ضخیم
374